องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
    folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่คณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกเพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก มีความรู้ความเข้าใจและยึดมันจริยธรรมจรรยาข้าราชการและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติงานที่มุ่งสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์สุขของประชาชน โดยมี นางแสงจันทร์ สระสม ท้องถิ่นอำเภอสนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page