องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
โทร : 086-2512892
นางศิริพร สุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086-2604389
นางรสริน สอนดี
ครู
โทร : 098-5143852
นางเสาวภา จำปี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-1354875
นางดนิตา อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-1310682
นางบุญร่วม ร่วมดี
ผดด.ศพด.บ้านโพนโก
โทร : 093-0606802
นางอำพร บุญเอิบ
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
โทร : 097-2426470
นางอัจฉราพร โกฏิหอม
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
โทร : 061-0698938
นางสาวน้ำเพชร ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านเป้า
โทร : 098-0278496
นางพนิดดา ดีพร้อม
ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
โทร : 093-5602998
นางสุโอภาส ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน
โทร : 086-4285763
นางกัลยาณี กัลยาทอง
พนักงานจ้างเหมาฯ ช่วยธุรการ
โทร : 092-9692336