messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box กองการศึกษา
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษา ชก. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 086-2512892
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 086-2512892
นางศิริพร สุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 086-2604389
นางเสาวภา จำปี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-1354875
นางดนิตา อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-1310682
นางบุญร่วม ร่วมดี
ผดด.ศพด.บ้านโพนโก
โทร : 093-0606802
(-ว่าง-)
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอัจฉราพร โกฏิหอม
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
โทร : 061-0698938
นางพนิดดา ดีพร้อม
ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
โทร : 093-5602998
นางสุโอภาส ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน
โทร : 086-4285763
นางสาวมิรันตี พิศงาม
ผดด.ศพด.บ้านหนองบัวแดง
โทร : 062-1928861
นางสาวชณัญทิตา ยินดี
ผดด.ศพด.บ้านเป้า
โทร : 063-9394167
นางสาวสมปรารถนา เจริญไข
พนักงานจ้างเหมาบริการ ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
โทร : 0963479590