ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์