messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงานรอปรับปรุง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ตำบลโพนโก เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๒ ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเอำเภอ สนม ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนดวน หมู่ที่ ๒ บ้านโพนโก หมู่ที่ ๓ บ้านเปื่อยป่าน หมู่ที่ ๔ บ้านเป้า หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๗ บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเป้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนโก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการเปลี่ยนแปลง ฐานะจากสภาตำบลโพนโก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก มีอาคารทีทำการอยู่บริเวณทิศตะวันออกโรงเรียน บ้านโพนดวน "จำลองวิทยา" (ศูนย์พัฒนาตำบล หลังเก่า ) ซึ่งได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และ ใช้เป็นที่ทำการในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสม จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ ๖ กิโลเมตร ข้อมูลทั่วไป สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ร่วนปนทราย และเป็นเนินสูงเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑ ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ ๒๕,๖๒๕ ไร่ ที่ตั้งและอาณาเขตตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านสร้างบก ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองแสง ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี ๓ ฤดู - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มต้้งแต่ เดือนมิถนายน - เดือนตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล จากสนมสามารถใช้เส้นทาง ได้ ๓ เส้นทาง คือ - ถนน รพช. สายบ้านสนม - บ้านหนองบัวแดง ระยะทาง ๔ กิโลเมตร - ถนนโยธาธิการ สายบ้านสนม - บ้านโนนเปือยประมาณ ๔ กิโลเมตร - ถนนสายบ้านโสกแดง - บ้านโนนโพธิ์ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

   ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก 

                  ตำบลโพนโก  เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๓  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๔๒  ปี
ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเอำเภอ
สนม ประกอบด้วย ๑๒  หมู่บ้าน  ได้แก่  

                  หมู่ที่  ๑    บ้านโพนดวน
                  หมู่ที่  ๒    บ้านโพนโก
                  หมู่ที่  ๓    บ้านเปื่อยป่าน
                  หมู่ที่  ๔    บ้านเป้า
                  หมู่ที่  ๕    บ้านหนองบัวแดง
                  หมู่ที่  ๖     บ้านโนนเปือย
                  หมู่ที่  ๗    บ้านโนนเปือย
                  หมู่ที่  ๘     บ้านหนองคู
                  หมู่ที่  ๙     บ้านหนองบัวแดง
                  หมู่ที่  ๑๐   บ้านเป้า
                  หมู่ที่  ๑๑   บ้านโพนโก
                  หมู่ที่  ๑๒   บ้านโนนโพธิ์

                  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก  อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  ได้รับการเปลี่ยนแปลง
 ฐานะจากสภาตำบลโพนโก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เมื่อวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๓๙
                  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก  มีอาคารทีทำการอยู่บริเวณทิศตะวันออกโรงเรียน
บ้านโพนดวน "จำลองวิทยา"  (ศูนย์พัฒนาตำบล หลังเก่า )  ซึ่งได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และ
ใช้เป็นที่ทำการในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ  ๒ ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสม  จังหวัดสุรินทร์
ประมาณ ๖  กิโลเมตร

  ข้อมูลทั่วไป 

         สภาพทั่วไปของตำบล
                     
             พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ร่วนปนทราย  และเป็นเนินสูงเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ   ๒๕,๖๒๕   ไร่      

        ที่ตั้งและอาณาเขตตำบล

             มีพื้นที่ทั้งหมด  ๔๑  ตารางกิโลเมตร
                      ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม
                      ทิศใต้   ติดต่อกับ  บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม
                      ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  บ้านสร้างบก ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
                      ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  บ้านหนองแสง ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม 

        ลักษณะภูมิอากาศ
                
            ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  ๓  ฤดู
               - ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่  เดือนมีนาคม  -   เดือนพฤษภาคม
               - ฤดูฝน      เริ่มต้้งแต่   เดือนมิถนายน  -  เดือนตุลาคม                        
               - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่   เดือนพฤศจิกายน  -  เดือนกุมภาพันธ์

        เส้นทางการคมนาคม  การเดินทางเข้าสู่ตำบล

            จากสนมสามารถใช้เส้นทาง  ได้   ๓  เส้นทาง   คือ
              - ถนน  รพช. สายบ้านสนม  -  บ้านหนองบัวแดง  ระยะทาง  ๔  กิโลเมตร
              - ถนนโยธาธิการ  สายบ้านสนม  -  บ้านโนนเปือยประมาณ  ๔  กิโลเมตร
              - ถนนสายบ้านโสกแดง -  บ้านโนนโพธิ์  ประมาณ  ๑.๕  กิโลเมตร

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ตำบลโพนโก เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๒ ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเอำเภอ สนม ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนดวน หมู่ที่ ๒ บ้านโพนโก หมู่ที่ ๓ บ้านเปื่อยป่าน หมู่ที่ ๔ บ้านเป้า หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๗ บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเป้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนโก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการเปลี่ยนแปลง ฐานะจากสภาตำบลโพนโก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก มีอาคารทีทำการอยู่บริเวณทิศตะวันออกโรงเรียน บ้านโพนดวน "จำลองวิทยา" (ศูนย์พัฒนาตำบล หลังเก่า ) ซึ่งได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และ ใช้เป็นที่ทำการในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสม จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ ๖ กิโลเมตร ข้อมูลทั่วไป สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ร่วนปนทราย และเป็นเนินสูงเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑ ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ ๒๕,๖๒๕ ไร่ ที่ตั้งและอาณาเขตตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านสร้างบก ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองแสง ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี ๓ ฤดู - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มต้้งแต่ เดือนมิถนายน - เดือนตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล จากสนมสามารถใช้เส้นทาง ได้ ๓ เส้นทาง คือ - ถนน รพช. สายบ้านสนม - บ้านหนองบัวแดง ระยะทาง ๔ กิโลเมตร - ถนนโยธาธิการ สายบ้านสนม - บ้านโนนเปือยประมาณ ๔ กิโลเมตร - ถนนสายบ้านโสกแดง - บ้านโนนโพธิ์ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

   ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก 

                  ตำบลโพนโก  เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๓  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๔๒  ปี
ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเอำเภอ
สนม ประกอบด้วย ๑๒  หมู่บ้าน  ได้แก่  

                  หมู่ที่  ๑    บ้านโพนดวน
                  หมู่ที่  ๒    บ้านโพนโก
                  หมู่ที่  ๓    บ้านเปื่อยป่าน
                  หมู่ที่  ๔    บ้านเป้า
                  หมู่ที่  ๕    บ้านหนองบัวแดง
                  หมู่ที่  ๖     บ้านโนนเปือย
                  หมู่ที่  ๗    บ้านโนนเปือย
                  หมู่ที่  ๘     บ้านหนองคู
                  หมู่ที่  ๙     บ้านหนองบัวแดง
                  หมู่ที่  ๑๐   บ้านเป้า
                  หมู่ที่  ๑๑   บ้านโพนโก
                  หมู่ที่  ๑๒   บ้านโนนโพธิ์

                  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก  อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  ได้รับการเปลี่ยนแปลง
 ฐานะจากสภาตำบลโพนโก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เมื่อวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๓๙
                  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก  มีอาคารทีทำการอยู่บริเวณทิศตะวันออกโรงเรียน
บ้านโพนดวน "จำลองวิทยา"  (ศูนย์พัฒนาตำบล หลังเก่า )  ซึ่งได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และ
ใช้เป็นที่ทำการในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ  ๒ ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสม  จังหวัดสุรินทร์
ประมาณ ๖  กิโลเมตร

  ข้อมูลทั่วไป 

         สภาพทั่วไปของตำบล
                     
             พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ร่วนปนทราย  และเป็นเนินสูงเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ   ๒๕,๖๒๕   ไร่      

        ที่ตั้งและอาณาเขตตำบล

             มีพื้นที่ทั้งหมด  ๔๑  ตารางกิโลเมตร
                      ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม
                      ทิศใต้   ติดต่อกับ  บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม
                      ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  บ้านสร้างบก ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
                      ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  บ้านหนองแสง ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม 

        ลักษณะภูมิอากาศ
                
            ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  ๓  ฤดู
               - ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่  เดือนมีนาคม  -   เดือนพฤษภาคม
               - ฤดูฝน      เริ่มต้้งแต่   เดือนมิถนายน  -  เดือนตุลาคม                        
               - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่   เดือนพฤศจิกายน  -  เดือนกุมภาพันธ์

        เส้นทางการคมนาคม  การเดินทางเข้าสู่ตำบล

            จากสนมสามารถใช้เส้นทาง  ได้   ๓  เส้นทาง   คือ
              - ถนน  รพช. สายบ้านสนม  -  บ้านหนองบัวแดง  ระยะทาง  ๔  กิโลเมตร
              - ถนนโยธาธิการ  สายบ้านสนม  -  บ้านโนนเปือยประมาณ  ๔  กิโลเมตร
              - ถนนสายบ้านโสกแดง -  บ้านโนนโพธิ์  ประมาณ  ๑.๕  กิโลเมตร

account_circle สาส์นจากนายก
สาส์นจากนายก อบตกราบสวัสดี ทุกท่านผู้แวะมาเยี่ยมเยือนเว็ปไซต์ด้วยความเคารพรักทุกท่าน เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นสื่อที่ทันสมัยในการเผย ข้อมูลข่าวสารผลงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบ รวมถึงการ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่ข้อเสนอแนะ คำติชม ต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สร้างสรรค์ พัฒนาตำบลโพนโกให้ยั่งยืนต่อไป "ดังวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก " การศึกษาก้าวหน้า เกษตรอินทรีย์ก้าวไก ล บ้านเมืองน่าอยู่ อาศัย ประชาชนห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจรุ่งเรือง " สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆ ทีมงานทุกคนทั้งประธานสภา อบต., รองประธาน สภา อบต. , รองนายก อบต. , เลขานุการนายก อบต. , สมาชิกสภาอบต. , ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ครู อาจารย์ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโพนโกทุกท่าน ที่สนับสนุนให้โอกาสผมได้ร่วมทำงานและบริการรับใช้ท่านอีกครั้ง ผมยืนยันเหมือนเดิมว่า " ผม เป็นลูกหลานประชาชนตำบลโพนโก ล้านเปอร์เซ็นต์ เมื่อท่านมีทุกข์ ผมก็ ทุกข์ด้วย เมื่อท่านมีสุข ผมก็สุขด้วย แต่ ณ วันนี้ผมอาสามารับใช้ท่าน และท่านได้มอบความไว้วางใจให้โอกาสผมได้รับ ใช้ เพราะฉะนั้นโปรดใช้ผมได้เต็มที่ ผมยินดีรับใช้ท่านด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ เท่าที่สิทธิ์และอำนาจผมจะทำได้ครับ " นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
สาส์นจากนายก อบต

 กราบ   สวัสดี ทุกท่านผู้แวะมาเยี่ยมเยือนเว็ปไซต์ด้วยความเคารพรักทุกท่าน    เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก  จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นสื่อที่ทันสมัย   ในการเผย
ข้อมูลข่าวสารผลงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก    ส่วนราชการต่างๆ  ในพื้นที่ 
กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ  รับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่   ข้อเสนอแนะ   คำติชม
ต่างๆ    เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข   สร้างสรรค์   พัฒนาตำบลโพนโกให้ยั่งยืนต่อไป  "ดังวิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก   " การศึกษาก้าวหน้า เกษตรอินทรีย์ก้าวไก ล บ้านเมืองน่าอยู่
อาศัย   ประชาชนห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจรุ่งเรือง "

              สุดท้ายนี้  ขอขอบคุณพี่ น้อง เพื่อนๆ ทีมงานทุกคน  ทั้ง ประธานสภา อบต., รองประธาน
สภา  อบต. , รองนายก อบต. , เลขานุการนายก อบต. , สมาชิกสภาอบต. , ข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนตำบล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ครู  อาจารย์   พ่อแม่ พี่น้องประชาชนชาวตำบลโพนโกทุกท่าน 
ที่สนับสนุนให้โอกาสผมได้ร่วมทำงานและบริการรับใช้ท่านอีกครั้ง  ผมยืนยันเหมือนเดิมว่า   " ผม
เป็นลูกหลานประชาชนตำบลโพนโก  ล้านเปอร์เซ็นต์ เมื่อท่านมีทุกข์ ผมก็ ทุกข์ด้วย เมื่อท่านมีสุข
ผมก็สุขด้วย  แต่ ณ วันนี้ผมอาสามารับใช้ท่าน  และท่านได้มอบความไว้วางใจให้โอกาสผมได้รับ
ใช้   เพราะฉะนั้นโปรดใช้ผมได้เต็มที่ ผมยินดีรับใช้ท่านด้วยความเต็มใจ  เต็มกำลังความสามารถ
เท่าที่สิทธิ์และอำนาจผมจะทำได้ครับ "


                                                                                                     นายสุพรรณ  ร่วมคำ
                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

สาส์นจากนายก
สาส์นจากนายก อบต

กราบสวัสดี ทุกท่านผู้แวะมาเยี่ยมเยือนเว็ปไซต์ด้วยความเคารพรักทุกท่าน เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นสื่อที่ทันสมัยในการเผย ข้อมูลข่าวสารผลงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบ รวมถึงการ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่ข้อเสนอแนะ คำติชม ต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สร้างสรรค์ พัฒนาตำบลโพนโกให้ยั่งยืนต่อไป "ดังวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก " การศึกษาก้าวหน้า เกษตรอินทรีย์ก้าวไก ล บ้านเมืองน่าอยู่ อาศัย ประชาชนห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจรุ่งเรือง " สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆ ทีมงานทุกคนทั้งประธานสภา อบต., รองประธาน สภา อบต. , รองนายก อบต. , เลขานุการนายก อบต. , สมาชิกสภาอบต. , ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ครู อาจารย์ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโพนโกทุกท่าน ที่สนับสนุนให้โอกาสผมได้ร่วมทำงานและบริการรับใช้ท่านอีกครั้ง ผมยืนยันเหมือนเดิมว่า " ผม เป็นลูกหลานประชาชนตำบลโพนโก ล้านเปอร์เซ็นต์ เมื่อท่านมีทุกข์ ผมก็ ทุกข์ด้วย เมื่อท่านมีสุข ผมก็สุขด้วย แต่ ณ วันนี้ผมอาสามารับใช้ท่าน และท่านได้มอบความไว้วางใจให้โอกาสผมได้รับ ใช้ เพราะฉะนั้นโปรดใช้ผมได้เต็มที่ ผมยินดีรับใช้ท่านด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ เท่าที่สิทธิ์และอำนาจผมจะทำได้ครับ " นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
สาส์นจากนายก อบต

 กราบ   สวัสดี ทุกท่านผู้แวะมาเยี่ยมเยือนเว็ปไซต์ด้วยความเคารพรักทุกท่าน    เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก  จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นสื่อที่ทันสมัย   ในการเผย
ข้อมูลข่าวสารผลงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก    ส่วนราชการต่างๆ  ในพื้นที่ 
กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ  รับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่   ข้อเสนอแนะ   คำติชม
ต่างๆ    เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข   สร้างสรรค์   พัฒนาตำบลโพนโกให้ยั่งยืนต่อไป  "ดังวิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก   " การศึกษาก้าวหน้า เกษตรอินทรีย์ก้าวไก ล บ้านเมืองน่าอยู่
อาศัย   ประชาชนห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจรุ่งเรือง "

              สุดท้ายนี้  ขอขอบคุณพี่ น้อง เพื่อนๆ ทีมงานทุกคน  ทั้ง ประธานสภา อบต., รองประธาน
สภา  อบต. , รองนายก อบต. , เลขานุการนายก อบต. , สมาชิกสภาอบต. , ข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนตำบล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ครู  อาจารย์   พ่อแม่ พี่น้องประชาชนชาวตำบลโพนโกทุกท่าน 
ที่สนับสนุนให้โอกาสผมได้ร่วมทำงานและบริการรับใช้ท่านอีกครั้ง  ผมยืนยันเหมือนเดิมว่า   " ผม
เป็นลูกหลานประชาชนตำบลโพนโก  ล้านเปอร์เซ็นต์ เมื่อท่านมีทุกข์ ผมก็ ทุกข์ด้วย เมื่อท่านมีสุข
ผมก็สุขด้วย  แต่ ณ วันนี้ผมอาสามารับใช้ท่าน  และท่านได้มอบความไว้วางใจให้โอกาสผมได้รับ
ใช้   เพราะฉะนั้นโปรดใช้ผมได้เต็มที่ ผมยินดีรับใช้ท่านด้วยความเต็มใจ  เต็มกำลังความสามารถ
เท่าที่สิทธิ์และอำนาจผมจะทำได้ครับ "


                                                                                                     นายสุพรรณ  ร่วมคำ
                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก