องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 138
เดือนนี้ 9,029
เดือนที่แล้ว 18,074
ทั้งหมด 76,901

account_box สำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
โทร : 080-880-7731
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
โทร : 080-880-7731
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 097-335-1192
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 097-335-1192
(ว่าง) รอรับ โอน-ย้าย
นิติกร
(ว่าง) รอรับ โอน-ย้าย
นิติกร
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
โทร : 087-957-7503
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
โทร : 087-957-7503
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
โทร : 090-862-6577
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
โทร : 090-862-6577
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชง.
โทร : 080-481-3250
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชง.
โทร : 080-481-3250
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 061-038-7585
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 061-038-7585
นายสุพัฒน์ สีสว่าง
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 065-093-9962
นายสุพัฒน์ สีสว่าง
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 065-093-9962
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
โทร : 063-957-7873
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
โทร : 063-957-7873
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-939-3329
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-939-3329
นางสาวมิรันตี พิศงาม
คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)
โทร : 062-192-8861
นางสาวมิรันตี พิศงาม
คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)
โทร : 062-192-8861
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาฯ)
โทร : 089-600-8597
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาฯ)
โทร : 089-600-8597
นายอุเทน พวงลำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นายอุเทน พวงลำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นางสาวสุดาสวรรค์ มะลิงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-706-4014
นางสาวสุดาสวรรค์ มะลิงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-706-4014
นายสุวรรณ งานดี
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
โทร : 061-069-8690
นายสุวรรณ งานดี
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
โทร : 061-069-8690
นายสมพร ทองมี
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถน้ำ)
นายสมพร ทองมี
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถน้ำ)
นายนภณต์ มะลิงาม
คนงานทั่วไป (ประจำรถน้ำ)
นายนภณต์ มะลิงาม
คนงานทั่วไป (ประจำรถน้ำ)
นางเอมมิกา พะนิรัมย์
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานสาธารณสุข)
โทร : 065-446-9642
นางเอมมิกา พะนิรัมย์
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานสาธารณสุข)
โทร : 065-446-9642
นายกฤษณพงษ์ ภาชื่น
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร : 093-394-9103
นายกฤษณพงษ์ ภาชื่น
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร : 093-394-9103
นางสาวสายพิณ ฟองนวล
พนักงานจ้างเหมาฯ (ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ)
โทร : 084-477-4120
นางสาวสายพิณ ฟองนวล
พนักงานจ้างเหมาฯ (ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ)
โทร : 084-477-4120
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page