องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box กองคลัง
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-717-3205
นางสกุณา ไวธัญะกิจ
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 065-3011518
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.
โทร : 080-153-5906
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 097-293-5145
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-153-5906
นางสาวสุภิญญา สีสว่าง
คนงานทั่วไป (แผนที่ภาษี)
โทร : 092-494-3294
นายปฏิพล พวงจันทร์
พนักงานจ้างเหมาฯ ช่วยธุรการ การคลัง
โทร : 0630135076