messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box กองคลัง
นางวงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-717-3205
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 088-717-3205
(-ว่าง-)
นักวิชาการพัสดุ
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 080-153-5906
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 097-293-5145
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-153-5906
นางสาวสุภิญญา สีสว่าง
คนงานทั่วไป (แผนที่ภาษี)
โทร : 092-494-3294
นายปฏิพล พวงจันทร์
พนักงานจ้างเหมาฯ ช่วยธุรการ การคลัง
โทร : 0630135076