messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box ฝ่ายบริหาร
นายสุรินทร์ ตรองจิตต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
โทร : 080-1504923
นายสงวน พิสิษฐ์รัมย์
รองนายก อบต.โพนโก คนที่ 1
โทร : 065-2377724
นายทนงศักดิ์ โกฏิหอม
รองนายก อบต.โพนโก คนที่ 2
โทร : 095-6178513
นายวีระพงษ์ สุขงวน
เลขานุการนายก อบต.โพนโก
โทร : 098-6491594
account_box ฝ่ายสภา
นายวีระ ภาชื่น
ประธานสภาฯ อบต.โพนโก
โทร : 081-997-1743
นายสมศักดิ์ ชนะชัย
รองประธานสภาฯ อบต.โพนโก
โทร : 092-686-8109
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
เลขานุการสภาฯ อบต.โพนโก
โทร : 086-262-1285
นางสมัย จินดาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายวีระ ภาชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 081-997-1743
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-774-2015
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 086-262-1285
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-848-8019
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 083-721-4459
นางเบญจมาภรณ์ อุตรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 096-206-8125
นายสมศักดิ์ ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 084-207-6520
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 097-308-9397
นายกฤษฎา ยศกล้า
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 092-894-0471
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 098-608-2875
นายประพันธ์ บุญเติม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 093-486-7581
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-285-6278
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-285-6278
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 080-880-7731
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 097-335-1192
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 087-957-7503
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 090-862-6577
นางสาวชัญญา สุทธิประภา
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 092-6020888
(นางสาวอังสุมาลิน โกฏิหอม)
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 080-0865268
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน
โทร : 080-481-3250
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 061-038-7585
(-ว่าง-)
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 065-093-9962
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-957-7873
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-939-3329
นางสุดาสวรรค์ ตาดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-706-4014
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาฯ)
โทร : 089-600-8597
นายจตุพล บุญมะยา
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
โทร : 0935038951
นายสมพร ทองมี
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถน้ำ)
โทร : 098-1942108
นายเพลิน สายแสง
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถน้ำ)
โทร : 0930944312
นางสาวแก้วใจ สุขประเสริฐ
คนงานทั่วไป (ไอซีที)
โทร : 0804162451
นางสาวสายพิณ ฟองนวล
พนักงานจ้างเหมาฯ (ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ)
โทร : 084-477-4120
นายชัยมงคล ท่าฉลาด
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
โทร : 0956581340
นายสิงห์ทอง บุญใจ
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
โทร : 0966451027
นายวินัย ไกรทอง
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
นายสุนันท์ สุขประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
นายทวีศักดิ์ ชื่นนาค
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
โทร : 0648413461
account_box กองคลัง
นางวงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-717-3205
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 088-717-3205
(-ว่าง-)
นักวิชาการพัสดุ
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 080-153-5906
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 097-293-5145
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-153-5906
นางสาวสุภิญญา สีสว่าง
คนงานทั่วไป (แผนที่ภาษี)
โทร : 092-494-3294
นายปฏิพล พวงจันทร์
พนักงานจ้างเหมาฯ ช่วยธุรการ การคลัง
โทร : 0630135076
account_box กองช่าง
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-8305547
(-ว่าง-)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอามีน ขันธสอน
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0902634076
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
โทร : 807-259-4548
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
โทร : 093-397-3132
นายชัยยุทธ สุขชิด
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานขับรถกระเช้า
โทร : 0623500801
account_box กองการศึกษา
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษา ชก. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 086-2512892
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 086-2512892
นางศิริพร สุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 086-2604389
นางเสาวภา จำปี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-1354875
นางดนิตา อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-1310682
นางบุญร่วม ร่วมดี
ผดด.ศพด.บ้านโพนโก
โทร : 093-0606802
(-ว่าง-)
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอัจฉราพร โกฏิหอม
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
โทร : 061-0698938
นางพนิดดา ดีพร้อม
ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
โทร : 093-5602998
นางสุโอภาส ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน
โทร : 086-4285763
นางสาวมิรันตี พิศงาม
ผดด.ศพด.บ้านหนองบัวแดง
โทร : 062-1928861
นางสาวชณัญทิตา ยินดี
ผดด.ศพด.บ้านเป้า
โทร : 063-9394167
นางสาวสมปรารถนา เจริญไข
พนักงานจ้างเหมาบริการ ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
โทร : 0963479590
account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน