องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 145
เดือนนี้ 9,036
เดือนที่แล้ว 18,081
ทั้งหมด 76,908

account_box ฝ่ายบริหาร
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
โทร : 06-2145-2388
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
โทร : 06-2145-2388
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
โทร : 044-589-106
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
โทร : 044-589-106
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
โทร : 086-867-5610
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
โทร : 086-867-5610
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 089-626-2039
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 089-626-2039
account_box ฝ่ายสภา
นายชัยเทพ รักบุญ
ประธานสภา
โทร : 087-239-4263
นายชัยเทพ รักบุญ
ประธานสภา
โทร : 087-239-4263
นายต้องการ ศรีชื่น
รองประธานสภา
โทร : 092-686-8109
นายต้องการ ศรีชื่น
รองประธานสภา
โทร : 092-686-8109
นายนพภดล มะลิงาม
เลขานุการสภา
โทร : 082-876-0683
นายนพภดล มะลิงาม
เลขานุการสภา

โทร : 082-876-0683
นายต้องการ ศรีชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 092-686-8109
นายต้องการ ศรีชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

โทร : 092-686-8109
นายสมาน พวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 083-382-4047
นายสมาน พวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

โทร : 083-382-4047
นายวีระ ภาชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 081-997-1743
นายวีระ ภาชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

โทร : 081-997-1743
นายนพภดล มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 082-876-0683
นายนพภดล มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

โทร : 082-876-0683
นายทองดี มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-999-7054
นายทองดี มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

โทร : 081-999-7054
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-774-2015
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

โทร : 085-774-2015
นายจัตตุพล บุญมะยา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 089-963-8722
นายจัตตุพล บุญมะยา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

โทร : 089-963-8722
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 086-262-1285
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

โทร : 086-262-1285
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-848-8019
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

โทร : 089-848-8019
นายทองศรี หมื่นเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 081-910-0075
นายทองศรี หมื่นเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

โทร : 081-910-0075
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 083-721-4459
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

โทร : 083-721-4459
น.ส.นวลประภา ยิ่งยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 062-510-7900
น.ส.นวลประภา ยิ่งยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

โทร : 062-510-7900
นายชัยเทพ รักบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 087-239-4263
นายชัยเทพ รักบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

โทร : 087-239-4263
นายสุทิน ตรองจิตต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 085-412-4674
นายสุทิน ตรองจิตต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

โทร : 085-412-4674
นายไสว ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 087-874-5447
นายไสว ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

โทร : 087-874-5447
น.ส.ฉวีวรรณ เสียงสนั่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 083-721-1701
น.ส.ฉวีวรรณ เสียงสนั่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

โทร : 083-721-1701
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 084-436-5049
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

โทร : 084-436-5049
นายธีระ สีงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 080-164-2782
นายธีระ สีงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

โทร : 080-164-2782
นายเพียร กิริยาดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 085-438-3793
นายเพียร กิริยาดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

โทร : 085-438-3793
นายทองคำ ลุล่วง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 088-384-5196
นายทองคำ ลุล่วง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

โทร : 088-384-5196
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 089-095-3263
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

โทร : 089-095-3263
นายสุวัน ชะโกฎ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 083-382-9690
นายสุวัน ชะโกฎ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12

โทร : 083-382-9690
นางปาริฉัตร ทองงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 084-823-2884
นางปาริฉัตร ทองงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12

โทร : 084-823-2884
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมจิต พิมพ์น้อย
ปลัด อบต.
โทร : 089-454-7010
นายสมจิต พิมพ์น้อย
ปลัด อบต.
โทร : 089-454-7010
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.
โทร : 089-285-6278
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.
โทร : 089-285-6278
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 084-830-5547
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
โทร : 080-880-7731
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
โทร : 080-880-7731
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 097-335-1192
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 097-335-1192
(ว่าง) รอรับ โอน-ย้าย
นิติกร
(ว่าง) รอรับ โอน-ย้าย
นิติกร
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
โทร : 087-957-7503
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
โทร : 087-957-7503
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
โทร : 090-862-6577
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
โทร : 090-862-6577
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชง.
โทร : 080-481-3250
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชง.
โทร : 080-481-3250
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 061-038-7585
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 061-038-7585
นายสุพัฒน์ สีสว่าง
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 065-093-9962
นายสุพัฒน์ สีสว่าง
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 065-093-9962
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
โทร : 063-957-7873
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
โทร : 063-957-7873
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-939-3329
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-939-3329
นางสาวมิรันตี พิศงาม
คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)
โทร : 062-192-8861
นางสาวมิรันตี พิศงาม
คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)
โทร : 062-192-8861
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาฯ)
โทร : 089-600-8597
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาฯ)
โทร : 089-600-8597
นายอุเทน พวงลำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นายอุเทน พวงลำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นางสาวสุดาสวรรค์ มะลิงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-706-4014
นางสาวสุดาสวรรค์ มะลิงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-706-4014
นายสุวรรณ งานดี
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
โทร : 061-069-8690
นายสุวรรณ งานดี
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
โทร : 061-069-8690
นายสมพร ทองมี
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถน้ำ)
นายสมพร ทองมี
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถน้ำ)
นายนภณต์ มะลิงาม
คนงานทั่วไป (ประจำรถน้ำ)
นายนภณต์ มะลิงาม
คนงานทั่วไป (ประจำรถน้ำ)
นางเอมมิกา พะนิรัมย์
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานสาธารณสุข)
โทร : 065-446-9642
นางเอมมิกา พะนิรัมย์
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานสาธารณสุข)
โทร : 065-446-9642
นายกฤษณพงษ์ ภาชื่น
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร : 093-394-9103
นายกฤษณพงษ์ ภาชื่น
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร : 093-394-9103
นางสาวสายพิณ ฟองนวล
พนักงานจ้างเหมาฯ (ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ)
โทร : 084-477-4120
นางสาวสายพิณ ฟองนวล
พนักงานจ้างเหมาฯ (ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ)
โทร : 084-477-4120
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทองแดง แนวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-477-2422
นายทองแดง แนวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-477-2422
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 088-717-3205
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 088-717-3205
นายประทีป มะลิงาม
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 095-715-7362
นายประทีป มะลิงาม
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 095-715-7362
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-153-5906
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-153-5906
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 097-293-5145
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 097-293-5145
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-153-5906
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-153-5906
นางสาวสุภิญญา สีสว่าง
คนงานทั่วไป (แผนที่ภาษี)
โทร : 092-494-3294
นางสาวสุภิญญา สีสว่าง
คนงานทั่วไป (แผนที่ภาษี)
โทร : 092-494-3294
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-096-4927
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-096-4927
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 042-439-1015
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่วยช่างโยธา

โทร : 042-439-1015
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
โทร : 807-259-4548
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)

โทร : 807-259-4548
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
โทร : 093-397-3132
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)

โทร : 093-397-3132
account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางศิริพร สุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริพร สุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางรสริน สอนดี
ครู
นางรสริน สอนดี
ครู
นางภาวิณี บุญสุข
ครู
นางภาวิณี บุญสุข
ครู
นางเสาวภา จำปี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสาวภา จำปี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดนิตา อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดนิตา อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญร่วม ร่วมดี
ผดด.ศพด.บ้านโพนโก
นางบุญร่วม ร่วมดี
ผดด.ศพด.บ้านโพนโก
นางอำพร บุญเอิบ
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอำพร บุญเอิบ
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอัจฉราพร โกฏิหอม
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอัจฉราพร โกฏิหอม
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางสาวน้ำเพชร ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านเป้า
นางสาวน้ำเพชร ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านเป้า
นางพนิดดา ดีพร้อม
ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
นางพนิดดา ดีพร้อม
ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
นางสาวสุโอภาส ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน
นางสาวสุโอภาส ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน
นางสาวขวัญทิวา ภวภูตานนท์
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานด้านกองการศึกษา ผู้ช่วยครูอังกฤษ)
โทร : 093-074-4995
นางสาวขวัญทิวา ภวภูตานนท์
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานด้านกองการศึกษา ผู้ช่วยครูอังกฤษ)
โทร : 093-074-4995
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page