องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
    folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ประกอบอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ครั้งแรกประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกอบอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 (วันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกอบอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ครั้งแรกประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกอบอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ครั้งแรกประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกอบอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ครั้งแรกประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จัดทำโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลังงานแผนที่ทะเบียนและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) สำหรับปฏิบัติราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ทะเบียนครุภัณฑ์ 478-57-0012) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลคัตเอ้าส์ประชาสัมพันธ์งานชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโพนโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโพนโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed วัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 (สมุดนัมเบอร์ปกน้ำเงิน) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed วัสดุเลี้ยงรับรองคณะบุคคลที่เข้าติดต่อปฏิบัติราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed วัสดุเพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองคณะบุคคล ปีงบประมาณ 2565 (การยื่นทะเบียนทรัพย์สินของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ (กกต.จังหวัดสุรินทร์) จำนวน 4 ตำบลประกอบด้วย ตำบลโพนโก,ตำบลบัวโคก, ตำบลน้ำเขียวและตำบลหนองบัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก วันที่ 14 ธันวาคม 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางแบบปั้มกดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายกลางหมู่บ้าน) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในเตรียมพร้อมสำหรับสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลคัตเอาส์วันชาติไทย ,วันพ่อแห่งชาติ เพื่อใช้ในงานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ถนนลาดยางสนม ? โนนเปือย) ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายปู่ตา ? ห้วยไผ่) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายนานายคำภัย ลาล้ำ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 (สายทางบ้านโพนโก ? บ้านเป้าน้อย) ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ฝั่งลำห้วยพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกกำหนด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายปู่ตา ? ห้วยไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก สายทางถนนลาดยางไปน้ำเขียว ? ทางเข้าค่าย บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก สายทางถนนลาดยางไปน้ำเขียว ? ทางเข้าค่าย บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก สายทางถนนลาดยางไปน้ำเขียว ? ทางเข้าค่าย บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายปู่ตา ? ห้วยไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สอยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed วัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน กันยายน 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานประธานสภาพร้อมเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 80 ซม.ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้พร้อมในการปฏิบัติราชการกองคลัง (ทะเบียนครุภัณฑ์ 416-57-0022) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed วัสดุสำนักงาน (ตรายาง อบต.โพนโก) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโพนโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน กันยายน 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโพนโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน สิงหาคม 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโพนโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโพนโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโพนโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนโก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายเทียบ ขันขาว ? ห้วยไผ่) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนโก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายเทียบ ขันขาว ? ห้วยไผ่) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยโสกน้ำใส บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลูกบาศก์เมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 (สายหน้าวัดแจ้งหนองบัวแดง ? สี่แยกนายประยูร แสนสุข) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
1 - 50 (ทั้งหมด 424 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
1631811600 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page