องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
    folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 272
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนโก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายเทียบ ขันขาว ? ห้วยไผ่) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนโก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายเทียบ ขันขาว ? ห้วยไผ่) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยโสกน้ำใส บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลูกบาศก์เมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 (สายหน้าวัดแจ้งหนองบัวแดง ? สี่แยกนายประยูร แสนสุข) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยคลองบึง บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายปู่ตาบ้านโนนจันทา ? คลองโซงโลง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายทองจันทร์ ? บ้านนายวารินทร์) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยโศกศรีเทศ บ้านหนอง บัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 (สายหน้าวัดแจ้งหนองบัวแดง ? สี่แยกนายประยูร แสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโสกน้ำใส บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายทองจันทร์ ? บ้านนายวารินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายปู่ตาบ้านโนนจันทา ? คลองโซงโลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนโก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายเทียบ ขันขาว ? ห้วยไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายทองจันทร์ ? บ้านนายวารินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนโก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายเทียบ ขันขาว ? ห้วยไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายปู่ตาบ้านโนนจันทา ? คลองโซงโลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 (สายหน้าวัดแจ้งหนองบัวแดง ? สี่แยกนายประยูร แสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโสกน้ำใส บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโศกศรีเทศ บ้านหนอง บัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหนองทิศตุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายลาดยางโพนโกน้ำเขียว เชื่อม บ้านนางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยคลองบึง บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายลาดยางโพนโกน้ำเขียว เชื่อม บ้านนางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหนองทิศตุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยคลองบึง บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 10 และบ้านเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 10 และบ้านเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางเข้าวัดนาคราชแก่นธรรมจากลาดยางโพนโกน้ำเขียว ? วัดนาคราชแก่นธรรม หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมุนี ผมหอม หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวเลียน สวัสดี ? ห้วยโศกศรีเทศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำเนียง แก้วล้วน หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองจันทร์ กะการดี ? บ้านนายวารินทร์ ไกรทอง หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเทียบ ขันมาก ? ห้วยไฝ่ หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตา-คลองโซงโลง หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 402 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมุนี ผมหอม หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวเลียน สวัสดี ? ห้วยโศกศรีเทศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำเนียง แก้วล้วน หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองจันทร์ กะการดี ? บ้านนายวารินทร์ ไกรทอง หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเทียบ ขันมาก ? ห้วยไฝ่ หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
1 - 50 (ทั้งหมด 378 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
1629306000 ผู้บริหารหน่วยงาน
ปลัด อบต.โพนโก ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
ปลัด อบต.โพนโก ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page