องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 100
เดือนนี้ 8,991
เดือนที่แล้ว 18,036
ทั้งหมด 76,863

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกประจำเดือน เมษายน 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านโนนเปือย ? บ้านสนม) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านโนนเปือย - บ้านสนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ส่งน้ำเข้าหนองบัวแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 19,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2564 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด CCTV ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed เหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 2 คัน จำนวน 3 วัน สำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ของสัมนาคุณ เพื่อใช้ในสำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในเพื่อใช้ในสำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมา ภิบาล การป้องกันต่อต้านการทุจริต และศึกษางานเพิ่มศักยภาพของบุคลากร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมในการเดินทางไปศึกษาดูงาน เชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น ครู ผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 7938 สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ 001-52-0002) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (รถยนต์กองช่าง ทะเบียน บจ 3663 สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ 001-41-0001) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed วัสดุเพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง บุคคลคณะบุคลที่ตรวจนิเทศงาน หรือเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้การแต่งตั้งตามกฎหมาย และการแต่งตั้งตามกฎหมาย และการประชุมสภาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 2 คัน จำนวน 3 วัน สำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 7938 สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ 001-52-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ตำบลโพนโก งวดที่ 1/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ? มีนาคม 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ตำบลโพนโก งวดที่ 1/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ? มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed อาหารเสริม (นม) งวดที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed วัสดุสำนักงาน สำหรับปฎิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed เหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องพิมพ์เอกสาร 478-63-0018) กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฎิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (คอมพิวเตอร์สำหรับปฎิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0022) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฎิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ถ่ายเอกสารรายการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อสารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเปือย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายกลางหมู่บ้าน) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ส่งน้ำเข้าหนองบัวแดง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายอัศวิน เชื้อมั่น) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายวิรัตน์ สระแก้ว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายวิรัตน์ สระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายอัศวิน เชื้อมั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน มกราคม 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหน้า รพ.สต.โนนเปือย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหน้า รพ.สต.โนนเปือย) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (น้ำมันดีเซล) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโพนโก หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (หน้าบ้านนายสน สุภาพ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (หน้าบ้านนายสน สุภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed วัสดุสำนักงานสำหรับปฏิบัติราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
1 - 50 (ทั้งหมด 240 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
1611162000 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page