องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
    folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ณ ห้องประชุม อบต.โพนโก โดยมี นายเสรี ลิขิตภิญโญ นายอำเภอสนม พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ สระสม ท้องถิ่นอำเภอสนม ดำเนินการประชุมสภา อบต.โพนโก ครั้งแรก [4 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลโพนโก ประจำปี 2564 [9 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [24 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [12 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต “นโยบายการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [4 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลโพนโก ประจำปี 2563 โดยภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ นักเรียน ภาคประชาชน และ อสม.ตำบลโพนโก
ผู้โพส : admin
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ณโรงเรียนบ้านโพนดวน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพส : admin
วันที่ 27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ดำเนินการแจกหน้ากากผ้า โดย นายสุพรรณ ร่วมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เจ้าหน้าที่ อบต.โพนโก และ เจ้าหน้าที่จากอำเภอ พร้อมด้วย กำนันตำบลโพนโก ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยผ้า ที่ได้จัดทำขึ้นให้แก่ประชาชนในเขตตำบลโพนโก ทั้งนี้...
ผู้โพส : admin
วันที่ 17 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page