messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
info แหล่งที่มาของเงิน/ทรัพย์สินในกองทุน
แหล่งที่มาของเงิน/ทรัพย์สินในกองทุน
1. เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะมีประกาศอัตราการสนับสนุนเป็นรายปี 2. เงินที่ได้รับการสมทบ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นต้องตั้งงบประมาณสมทบตามอัตรา ตามประกาศของสปสช. โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตั้งงบประมาณสมทบไว้ในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โดยเขียนคำชี้แจงเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือหากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้พิจารณาโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไปตั้งจ่าย 3.เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน 4. รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการดำเนินกิจการของกองทุน (ทั้งนี้เงินรายรับตาม ข้อ 1.1 - 1.4 ต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุน) - การเปิดบัญชีของทุน ให้เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - การเปิดบัญชีของกองทุน ให้ใช้ชื่อบัญชีว่า"กองทุนหลักประกันสุขภาพ............(ชื่ออ อบต.หรือเทศบาลอำเภอ.......จังหวัด........") - ในการเปิดบัญชีของกองทุน คณะกรรมการต้องมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก 3 คน รวมเป็น 4 ร่วมกันลงนามในการเปิดบัญชี สำหรับการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีแต่ละครั้งต้องให้กรรมการ2 ใน 4 คนที่ร่วมลงนามเปิดบัญชีเป็นผู้ร่วมกันลงนาม ในการเบิกจ่ายตามจำนวนที่คณะกรรมการอนุมัติ