messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 479
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1