messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
แนวทางการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
คูู่่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
20.การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
19.ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 502
18.ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 489
17.ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 491
16.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 462
15.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 481
14.คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 489
13.คู่มือปฏิบัติงานราชการสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 462
12.คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 480
11.คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 491
10.คู่มืองานจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 507
9.คู่มือการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 490
8.คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 470
7.คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิด จนท พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 491
6.คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 517
5.คู่มือ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 480
4.คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 485
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2