messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพานิชย์ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 459
คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 483
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 461
คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 450
คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งขุดดิน (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 451
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 452
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 441
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 476
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 450
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 498
คู่มือสำหรับประชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21(กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 463
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1