messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แนวทางการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 325
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 467
ขั้นตอนการบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 498
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 283
คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 279
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 313
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 315
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 297
คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 292
คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งขุดดิน (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 321
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพานิชย์ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 313
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 301
คู่มือสำ หรับประชำชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 330
คู่มือมาตราฐานการบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 501
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1