ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนลาดยาง(สายทางบ้านเป้าน้อยถึงบ้านโพนโก) บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโพนโก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,038 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,228.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์