ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ (สายนานายเสาร์ ทองงาม - โคกอ่าง) ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง