ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง