ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง (สายบ้านนางชาติ ถึงบ้านนางพั่ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง