ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุความพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง