ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 7 หมู่ 5 และหมู่ 3 ตำบลโพนโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง