ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจันทา ถึง บ้านนางสุโอภาส สีสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ตำบลโพนโก กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)