ชื่อเรื่อง : ซื้อ่วัสดุอุปกรณ์สำหรับการใช้ละเล่นหรือแข่งขันกีฬารวมถึงค่าชื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง