ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมากำจัดผักตับชวาและวัชพืชในโครงการคลองสวยน้ำใสทั่วไทยตามนโยบายรัฐบาล (กำจัดผักตบชวาและวัชพืช)ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง