ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง