ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง