ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง เงินอุดหนุนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง