ชื่อเรื่อง : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564