ชื่อเรื่อง : วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565