ชื่อเรื่อง : วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565