ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านโนนเปือย - บ้านสนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง