ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านโนนเปือย ? บ้านสนม)