ชื่อเรื่อง : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 19,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2564 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564