ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 7938 สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ 001-52-0002)