ชื่อเรื่อง : จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมในการเดินทางไปศึกษาดูงาน เชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น ครู ผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2564