ชื่อเรื่อง : ทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในเพื่อใช้ในสำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมา ภิบาล การป้องกันต่อต้านการทุจริต และศึกษางานเพิ่มศักยภาพของบุคลากร