ชื่อเรื่อง : ของสัมนาคุณ เพื่อใช้ในสำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล