ชื่อเรื่อง : เหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 2 คัน จำนวน 3 วัน สำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล