messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
info ลักษณะของกิจกรรม
ลักษณะของกิจกรรม
ลักษณะของกิจกรรมที่จะของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุนสามารถแยกได้เป็น 5 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขภาพ ของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ประภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่