messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
chat ประกาศ ทั่วไป

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)” เนื่องในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อบต.โพนโก

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์