info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
account_box ผู้บริหาร

นายสมจิต พิมพ์น้อย
ปลัด อบต.
นายสมจิต พิมพ์น้อย
ปลัด อบต.
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page