info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
group ฝ่ายบริหาร

นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page