info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
account_box กองช่าง

นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่่วยช่างโยธา
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่่วยช่างโยธา
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page