info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
account_box กองคลัง

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทองแดง แนวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายทองแดง แนวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายประทีป มะลิงาม
นักวิชาการพัสดุ
นายประทีป มะลิงาม
นักวิชาการพัสดุ
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวกาญจเนตร ศรีชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกาญจเนตร ศรีชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บภาษี)
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บภาษี)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page