info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
account_box กองการศึกษา

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางศิริพร สุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริพร สุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางรสริน สอนดี
ครู
นางรสริน สอนดี
ครู
นางภาวิณี บุญสุข
ครู
นางภาวิณี บุญสุข
ครู
นางเสาวภา จำปี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสาวภา จำปี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดนิตา อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดนิตา อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญร่วม ร่วมดี
ผดด.ศพด.บ้านโพนโก
นางบุญร่วม ร่วมดี
ผดด.ศพด.บ้านโพนโก
นางอำพร บุญเอิบ
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอำพร บุญเอิบ
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอัจฉราพร โกฏิหอม
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอัจฉราพร โกฏิหอม
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางสาวสุโอภาส ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน
นางสาวสุโอภาส ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน
นางสาวน้ำเพชร ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านเป้า
นางสาวน้ำเพชร ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านเป้า
นางสุภานีย์ ขรุรัมย์
ผดด.ศพด.บ้านหนองบัวแดง
นางสุภานีย์ ขรุรัมย์
ผดด.ศพด.บ้านหนองบัวแดง
นางพนิดดา ดีพร้อม
ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
นางพนิดดา ดีพร้อม
ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page