info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder กองทุน-สปสช-อบต-โพนโก

เเบบฟอร์มเอกสารต่างๆ (Download File)

1. ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน-โครงการฯ-กองทุนหลักประกันสุขภาพ-อบต.โพนโก-ปี-2563
   ดาว์นโหลดไฟล์นี้   1.1 ไฟล์ world          1.2  ไฟล์ pd

 

2. ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ

    2.1 โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ บ้านโพนดวน
    2.2 โครงการฝึกอบรบและการผลิตสเปรย์ไล่ยุงและธูปไล่ยุงใช้ในครัวเรือน

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ เเละเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เเผนงานสุขภาพชุมชน เเผนปฏฺบัติการ โครงการ/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เเละคณะอนุกรรมการฯ

สถานะการเงินการคลัง

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆ

ข่าวสาร/สื่อประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

กองทุน-สปสช-อบต-โพนโก

เเบบฟอร์มเอกสารต่างๆ (Download File)

1. ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน-โครงการฯ-กองทุนหลักประกันสุขภาพ-อบต.โพนโก-ปี-2563
   ดาว์นโหลดไฟล์นี้   1.1 ไฟล์ world          1.2  ไฟล์ pd

 

2. ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ

    2.1 โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ บ้านโพนดวน
    2.2 โครงการฝึกอบรบและการผลิตสเปรย์ไล่ยุงและธูปไล่ยุงใช้ในครัวเรือน

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ เเละเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เเผนงานสุขภาพชุมชน เเผนปฏฺบัติการ โครงการ/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เเละคณะอนุกรรมการฯ

สถานะการเงินการคลัง

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆ

ข่าวสาร/สื่อประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page