info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder สายตรง-เจ้าหน้าที่

เบอร์โทร

             ชื่อ - นามสกุล                 ตำแหน่ง           เบอร์โทรศัพท์
     
    นายสมจิต  พิมพ์น้อย      ปลัด อบต.โพนโก             062-1452388
     
     นางบุบผชาติ  สุจินพรัหม       รองปลัด อบต.โพนโก             086-8675610
     
     จ่าเอกเสนอ  สุขศรี       หัวหน้าสำนักปลัด             083-7321416
     
     นายอภิบาล  สุขร่วม       ผู้อำนวยการกองช่าง             089-6262039
9 กรกฎาคม 2562
สายตรง-เจ้าหน้าที่

เบอร์โทร

             ชื่อ - นามสกุล                 ตำแหน่ง           เบอร์โทรศัพท์
     
    นายสมจิต  พิมพ์น้อย      ปลัด อบต.โพนโก             062-1452388
     
     นางบุบผชาติ  สุจินพรัหม       รองปลัด อบต.โพนโก             086-8675610
     
     จ่าเอกเสนอ  สุขศรี       หัวหน้าสำนักปลัด             083-7321416
     
     นายอภิบาล  สุขร่วม       ผู้อำนวยการกองช่าง             089-6262039
9 กรกฎาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page