info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page