องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

กรุณารอสักครู่

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

กรุณารอสักครู่

group ฝ่ายบริหาร
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[2]
 
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
 
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[3]
 
(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
24 มิถุนายน 2562
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[2]
 
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
 
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[3]
 
(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
24 มิถุนายน 2562
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (2561-2564) รายละเอียด
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6

การติดต่อหน่วยงาน

145 หมู่ ที่ 1 ตำบลโพนโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ติดต่อ 086-4595519

Facebook : อบต.โพนโก

Website :  http://phoneko.go.th

email:phoenko@gmail.com

27 มิถุนายน 2562
การติดต่อหน่วยงาน

145 หมู่ ที่ 1 ตำบลโพนโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ติดต่อ 086-4595519

Facebook : อบต.โพนโก

Website :  http://phoneko.go.th

email:phoenko@gmail.com

27 มิถุนายน 2562
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7

today ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่องประชาสัมพันธ์นัดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 53
ประกาศสภา อบต.โพนโก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 123 - 01 สายกลางบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5,9
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17

folder สอบถามข้อมูล
สอบถามข้อมูล
thumb_up facebook-line
Line

Line ID : phoneko

2 กรกฎาคม 2562
facebook

facebook อบต.โพนโก

 
24 มิถุนายน 2562
facebook-line
Line

Line ID : phoneko

2 กรกฎาคม 2562
facebook

facebook อบต.โพนโก

 
24 มิถุนายน 2562
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
1.คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
2.คู่มือการจัดทำงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
3.คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
4.คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6

folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ขั้นตอนการบริการ
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือมาตราฐานการบริการ
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11

folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
รายงานรอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10

folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผล
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย (สายบ้านนายจอมพล แก้วขวัญ)
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายโนนโพธิ์ – หนองแสง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
เรื่อง ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า - หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
เรื่อง ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก หมู่ที่ 5 , 9 บ้านหนองบัวแดง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แบบ สขร.1
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9

folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11

folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายบริหารบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11

folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9

folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8

folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7

folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10

folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4

folder การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2

folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8

folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9

folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10

folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12

folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คู่มือร้องจัดการเรื่องร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9

folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7

folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page