องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
today ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่องประชาสัมพันธ์นัดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 50
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 53
ประกาศสภา อบต.โพนโก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 123 - 01 สายกลางบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5,9
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย (สายบ้านนายจอมพล แก้วขวัญ)
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายโนนโพธิ์ – หนองแสง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
เรื่อง ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า - หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
เรื่อง ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก หมู่ที่ 5 , 9 บ้านหนองบัวแดง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

2 กรกฎาคม 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

2 กรกฎาคม 2562
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page