องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
group ฝ่ายบริหาร
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
group ฝ่ายสภา
นายชัยเทพ รักบุญ
ประธานสภา
นายชัยเทพ รักบุญ
ประธานสภา
นายต้องการ ศรีชื่น
รองประธานสภา
นายต้องการ ศรีชื่น
รองประธานสภา
นายนพภดล มะลิงาม
เลขานุการสภา
นายนพภดล มะลิงาม
เลขานุการสภา
นายต้องการ ศรีชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายต้องการ ศรีชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสมาน พวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสมาน พวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายวีระ ภาชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายวีระ ภาชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายนพภดล มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายนพภดล มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายทองดี มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายทองดี มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายจัตตุพล บุญมะยา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายจัตตุพล บุญมะยา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายทองศรี หมื่นเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายทองศรี หมื่นเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
น.ส.นวลประภา ยิ่งยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
น.ส.นวลประภา ยิ่งยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายชัยเทพ รักบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายชัยเทพ รักบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสุทิน ตรองจิตต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสุทิน ตรองจิตต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายไสว ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายไสว ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
น.ส.ฉวีวรรณ เสียงสนั่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
น.ส.ฉวีวรรณ เสียงสนั่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายธีระ สีงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายธีระ สีงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายเพียร กิริยาดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายเพียร กิริยาดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายทองคำ ลุล่วง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายทองคำ ลุล่วง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายบุญชั้น อินทร์เสาร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายบุญชั้น อินทร์เสาร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายสุวัน ชะโกฎ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายสุวัน ชะโกฎ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นางปาริฉัตร ทองงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นางปาริฉัตร ทองงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
account_box ผู้บริหาร
นายสมจิต พิมพ์น้อย
ปลัด อบต.
นายสมจิต พิมพ์น้อย
ปลัด อบต.
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
นายวิเลข จินดาศรี
นิติกร ชำนาญการ
นายวิเลข จินดาศรี
นิติกร ชำนาญการ
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชง.
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชง.
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายสุพัฒน์ ศรีสว่าง
พนักงานตกแต่งสวน
นายสุพัฒน์ ศรีสว่าง
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมิรันตี พิศงาม
คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)
นางสาวมิรันตี พิศงาม
คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
ลูกจ้างทั่วไป
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
ลูกจ้างทั่วไป
นายอุเทน พวงลำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นายอุเทน พวงลำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทองแดง แนวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายทองแดง แนวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายประทีป มะลิงาม
นักวิชาการพัสดุ
นายประทีป มะลิงาม
นักวิชาการพัสดุ
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวกาญจเนตร ศรีชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกาญจเนตร ศรีชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บภาษี)
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บภาษี)
account_box กองช่าง
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่่วยช่างโยธา
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่่วยช่างโยธา
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นายอำนวย วรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางศิริพร สุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริพร สุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางรสริน สอนดี
ครู
นางรสริน สอนดี
ครู
นางภาวิณี บุญสุข
ครู
นางภาวิณี บุญสุข
ครู
นางเสาวภา จำปี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสาวภา จำปี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดนิตา อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดนิตา อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญร่วม ร่วมดี
ผดด.ศพด.บ้านโพนโก
นางบุญร่วม ร่วมดี
ผดด.ศพด.บ้านโพนโก
นางอำพร บุญเอิบ
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอำพร บุญเอิบ
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอัจฉราพร โกฏิหอม
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางอัจฉราพร โกฏิหอม
ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน
นางสาวสุโอภาส ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน
นางสาวสุโอภาส ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน
นางสาวน้ำเพชร ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านเป้า
นางสาวน้ำเพชร ศรีสว่าง
ผดด.ศพด.บ้านเป้า
นางสุภานีย์ ขรุรัมย์
ผดด.ศพด.บ้านหนองบัวแดง
นางสุภานีย์ ขรุรัมย์
ผดด.ศพด.บ้านหนองบัวแดง
นางพนิดดา ดีพร้อม
ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
นางพนิดดา ดีพร้อม
ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page